Profesor Jagoda Cieszyńska

Prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska pracuje na Uniwersytecie Pedagogicznym w Katedrze Logopedii. Przez 28 lat była  psychologiem-logopedą w Zespole Diagnozy i Terapii, a obecnie pełni funkcję dyrektora merytorycznego  w Gabinecie Neurologopedycznym „Gżegżółka” (Cracow School of  Polish, Speech & Language Therapy).
Prowadzi  badania naukowe  obejmujące  zagadnienia dotyczące problemów związanych z dysleksją, dwujęzycznością i dyglosją, nabywania i rozwoju systemu  językowego dzieci niesłyszących, metod diagnozowania dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (autystycznych, z alalią, afazją, Zespołem Aspergera, porażeniem mózgowym oraz obniżeniem sprawności intelektualnej) i metod badania rozwoju funkcji poznawczych u dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym.

Jest członkiem:
  1. Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Logopedycznego,
  2. Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niesłyszących i Autystycznych „Effatha” oraz jego opiekunem merytorycznym,
  3. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Pełni funkcje:
  1. Zastępcy przewodniczącego Komisji Zaburzeń Mowy przy Polskim Komitecie Językoznawczym PAN,
  2. Członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
Opracowanie Prekursor